Algunes fonts legals del dret a la llibertat religiosa

El dret és fonamental per a la convivència i, en societats democràtiques com les nostres, brolla de la voluntat popular. Malauradament sovint el reconeixement d’un dret no significa la seva aplicació pràctica. La relativament nova situació de diversitat social ha palesat agressions als drets i, fins i tot, a les persones físiques de membres de diferents creences i conviccions minoritàries. Qualsevol mena d’agressió o discriminació per raó de creença o d’opinió representa una violació dels drets fonamentals. En aquest mapa ens ha semblat convenient posar a la disposició de tots els ciutadans el marc jurídic internacional, estatal i municipal que fa referència al dret de llibertat de pensament, consciència i religió. El coneixement del dret, malgrat no ser suficient, és necessari i bàsic per a afavorir la pau i la cohesió social.

 

Fonts internacionals

+ Article 18 de la Declaració Universal de Drets Humans (1948)

+ Article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1976)

+ Declaració sobre l’Eliminació de totes les Formes d’Intolerància i Discriminació basades en la Religió o en la Creença (1981)

+ Resolució 48/128 de l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre l’Eliminació de totes les Formes d’Intolerància Religiosa (1993)

+ Convenció Europea de Drets Humans (1950)

 

Fonts estatals

+ Constitució espanyola (6 de desembre de 1978)

+ Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa (B.O.E. de 24 de juliol)

+ Altres documents que completen la normativa espanyola bàsica sobre llibertat religiosa

+ Codi penal

 

Fonts autonòmiques

+ Estatut d’autonomia

 

Fonts municipals

+ Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (Saint-Denis, 18 de maig de 2000)