[Art. 2]

2. Als efectes de la present Declaració, s’entén per «intolerància i discriminació basades en la religió o la creença» tota distinció, exclusió, restricció o preferència fundada en la religió o en la creença i que tingui com a finalitat o efecte l’abolició o el menysteniment del reconeixement, el gaudi o l’exercici en plena igualtat dels drets humans i llibertats fonamentals.

[Art. 3]

La discriminació entre els éssers humans per motius de religió o creença consisteix una ofensa a la dignitat humana i una negació dels principis de la Carta de les Nacions Unides, i ha de ser condemnada com a violació dels drets humans i les llibertats fonamentals (…), i com un obstacle per a les relacions amistoses i pacífiques entre les nacions.

[Art. 4]

1. Tots els estats adoptaran mesures eficaces per prevenir i eliminar tota discriminació per motius de religió o creença en el reconeixement, l’exercici i el gaudi dels drets humans i de les llibertats fonamentals en totes les esferes de la vida civil, econòmica, política, social i cultural.

2. Tots els estats faran tots els esforços necessaris per promulgar o derogar lleis, segons el cas, a fi de prohibir tota discriminació d’aquest tipus i per prendre les mesures adequades per a combatre la intolerància per motius de religió o creença en aquesta matèria.

[Art. 7]

Els drets i llibertats enunciats en la present Declaració s’han de concedir en la legislació nacional de tal manera que tothom en pugui gaudir a la pràctica.