Acords amb la Santa Seu (cristians catòlics)

 • Acord entre la Santa Seu i l’Estat espanyol (1976)
 • Acord sobre afers jurídics (1979)
 • Acord sobre afers econòmics (1979)
 • Acord sobre ensenyament i afers culturals (1979)
 • Sobre l’assistència religiosa a les forces armades i el servei militar de clergues i religiosos (1979)

Acords amb les confessions minoritàries

 • Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació d’Entitats Religioses Evangèliques d’Espanya
 • Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Federació de  Comunitats Israelites d’Espanya
 • Acord de cooperació de l’Estat espanyol amb la Comissió Islàmica d’Espanya

Protecció penal de la llibertat religiosa

 • Llei orgànica del Codi penal dels delictes contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts

Dret d’associació

 • Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (B.O.E. del 26)

Ensenyament religiós

 • LOGSE: Llei orgànica d’ordenament del sistema educatiu
 • Reial decret sobre l’ensenyament de la religió als centres públics
 • Conveni sobre règim economicolaboral dels professors encarregats de l’ensenyament religiós catòlic  als centres públics d’educació Infantil,  primària i secundària
 • Conveni sobre designació i règim econòmic de les persones encarregades de l’ensenyament religiós evangèlic,  als centres docents públics d’educació primària i secundària
 • Conveni sobre designació i règim econòmic de les persones encarregades de l’ensenyament religiós islàmic, als centres docents públics d’educació primària i secundària

Assistència religiosa a les forces armades

 • Reials ordenances de l’exèrcit de terra
 • Reials ordenances de l’exèrcit de l’armada
 • Reials ordenances de l’exèrcit de l’aire
 • Servei d’assistència religiosa de les forces armades
 • Assistència religiosa evangèlica
 • Assistència religiosa jueva
 • Assistència religiosa islàmica

Matrimoni contret en forma religiosa

 • Matrimoni religiós evangèlic
 • Matrimoni religiós jueu
 • Matrimoni religiós islàmic
 • Conveni amb l’Església catòlica sobre assistència religiosa sanitària
 • Instrucció de la Direcció General dels Registres i del Notariat sobre alguns matrimonis contrets en forma religiosa

Seguretat Social de ministres de culte i assimilats

 • Seguretat Social dels sacerdots catòlics
 • Seguretat Social dels religiosos catòlics
 • Seguretat Social dels ministres de culte evangèlics