Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (Saint-Denis, 18 de maig de 2000)

[Art. 2]

2. Aquests drets són garantits per les autonomies municipals, sense cap discriminació per raó de color, edat, sexe o opció sexual, llengua, religió, opinió política, origen nacional o social o nivell d’ingressos.

[Art. 3]

1. Es reconeix el dret dels ciutadans i ciutadanes a exercir i desenvolupar la llibertat cultural.

2. Tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret  a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. (…).

3. La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.

4. En el respecte del laïcisme 7, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no creients, com també entre les diferents religions.

Notes

7. El terme “laïcisme” és un terme que té connotacions de militància antireligiosa al nostre país. Recollint tota la tradició de tolerància religiosa, que reflecteixen aquest tipus de textos que parlen del dret a la  llibertat religiosa, creiem que és més fidel a l’esperit del text parlar de “laïcitat”.

+ En el moment de tancar l’edició d’aquest CD està pendent d’aprovació per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, la Llei sobre els centres de culte o de reunió amb fins religiosos. Un cop sigui aprovada s’inclourà en les següents edicions d’aquest treball.